کمیته برنامه‌ ریزی درسی

 

معرفی:

برنامه ریزی فرآیندی است مداوم، حساب شده، منطقی، جهت دار و دورنگر به منظور ارشاد و هدایت فعالیت های جمعی برای رسیدن به هدف های مطلوب که جزء جدایی ناپذیر هر سازمان است و موجب سرعت بخشیدن به تحقق اهداف می شود. فعالیت های بدون برنامه ریزی، بسیار کند و پرهزینه خواهد بود و موجب اتلاف منابع و کاهش کارآیی و بهره وری شغلی و نهایتاً کاهش رضایت شغلی و عدم تحقق اهداف مشخص و سازمانی خواهد بود.
تعریف برنامه ریزی درسی:
برنامه ریزی درسی (Curriculum Planning) عبارت است از سازمان دهی یک سلسله فعالیت های یاددهی- یادگیری به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده ها و ارزشیابی میزان تحقق این تغییرات.
کمیته برنامه ریزی:
کمیته برنامه ریزی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با هدف ارتقای برنامه ریزی درسی در دانشکده علوم پزشکی گراش تشکیل شده است.
حوزه های فعالیت:
  1. هدایت و نظارت بر تهیه Lesson plan  ، Course plan و Logbook توسط گروههای آموزشی
  2. طراحی و تدوین کتابچه های آموزشی
  3. نظارت و در صورت لزوم مشارکت در ایجاد هر گونه تغییر در برنامه های درسی رشته های مختلف
  4. نظارت بر تدوین مقررات و برنامه های درسی رشته های مختلف
  5. ارتقای دانش برنامه ریزی درسی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه
  6.  تصویب برنامه های درسی رشته های جدید قبل از ارائه به شورای آموزشی دانشکده
  7. بررسی اصلاحات برنامه های درسی قبل از اجرا

 

* دفترچه ثبت فعالیتهای باینی – دانشجویان کارشناسی پرستاری *

 

فرآیندها:

  1. فرایند صدور گواهی لاگ بوک و طرح دوره و طرح درس

 

 فرمهای خام طرح درس، طرح دوره و لاگ بوک:

 *لطفا جهت دانلود فرمهای خام و فایلهای جدول زیر، روی هر فرم یا فایل مورد نظر، کلیک راست نمایید و گزینه Open link  in  new tab را انتخاب نمایید.*

۱- Course Plan-3                       Logbook-2                      lesson plan

 

کارشناسی پرستاری
نام درس نام استاد نیمسال لاگ بوک طرح دوره طرح درس
پرستاری در بحران، فوریت ها و حوادث غیر مترقبه اسماعیل پارسایی منش      دریافت فایل       دریافت فایل 
کودک سالم صدیقه یگانه ۹۹۲      دریافت فایل       دریافت فایل
پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد مرضیه کارگر جهرمی ۹۹۲      دریافت فایل        دریافت فایل
پرستاری سلامت جامعه مرضیه کارگر جهرمی ۹۹۲         دریافت فایل        دریافت فایل 
پرستاری سلامت فرد و خانوداه مرضیه کارگر جهرمی ۹۹۲         دریافت فایل        دریافت فایل
کارآموزی سلامت فرد،خانواده و جامعه مرضیه کارگر جهرمی ۹۹۲     دریافت فایل      
سالمندان ۲  صدیقه یگانه ۹۹۲         دریافت فایل        دریافت فایل 
کودکان  صدیقه یگانه ۹۹۲      دریافت فایل    
نوزادان  صدیقه یگانه ۹۹۲      دریافت فایل    
مفاهیم پرستاری اسماعیل پارسایی منش ۹۹۲          دریافت فایل          دریافت فایل
مدیریت پرستاری اسماعیل پارسایی منش ۹۹۲          دریافت فایل          دریافت فایل
 آنکولوژی بزرگسالان فاطمه زاهدی ۹۹۲       دریافت فایل    
کارآموزی بیماریهای شایع بخش اورژانس حسن ارجمند ۹۹۲       دریافت فایل    
کارآموزی بخش دیالیز فاطمه زاهدی ۹۹۲       دریافت فایل    

 

 

 

 

 

 

کارشناسی اتاق عمل
نام درس نام استاد نیمسال لاگ بوک طرح دوره طرح درس
تکنولوژی اتاق عمل اعصاب و مراقبت های آن سجاد پوریوسف    ۹۹۲         دریافت فایل             دریافت فایل
اصول استریل سجاد پوریوسف ۱۴۰۰۱ دریافت فایل دریافت فایل
فوریت های پزشکی سجاد پوریوسف ۱۴۰۰۱ دریافت فایل دریافت فایل

 

 

 

کارشناسی علوم آزمایشگاهی
نام درس نام استاد نیمسال لاگ بوک طرح دوره طرح درس
فوریت های پزشکی اسماعیل پارسایی منش ۹۹۲           دریافت فایل          دریافت فایل
         

 

 

کارشناسی اتاق هوشبری
نام درس نام استاد نیمسال لاگ بوک طرح دوره طرح درس
فوریت های پزشکی اسماعیل پارسایی منش    ۹۹۲            دریافت فایل         دریافت فایل

 

 

کاردانی فوریتهای پزشکی
نام درس نام استاد نیمسال لاگ بوک طرح دوره طرح درس
         

 

tarh_dars_azmayeshgah

 ایمونوهماتولوژی

آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی

قارچ شناسی پزشکی ۲

آزمایشگاه قارچ شناسی پزشکی ۲

بیوشیمی پزشکی ۱

میکروب شناسی عمومی

بیوشیمی پزشکی ۲

باکتری شناسی عمومی

باکتری شناسی پزشکی

ویروس شناسی

انگل شناسی ۱ (کرم ها)

انگل شناسی ۲ (تک یاخته شناسی و حشره شناسی) 

آزمایشگاه کرم شناسی

آزمایشگاه تک یاخته شناسی

آمار علوم آزمایشگاهی پیوسته

آمار علوم آزمایشگاهی ناپیوسته

آشنایی با بیماری های داخلی و جراحی

بیوشیمی عمومی

بهداشت عمومی علوم آزمایشگاهی
طرح درس آناتومی علوم آزمایشگاهی
طرح درس بافت عملی 
tarh_dars_otagh_amal
اصول پیشرفته مراقبت در اتاق بهبودی (کارشناسی پیوسته)

اصول پیشرفته مراقبت در اتاق بهبودی (کارشناسی ناپیوسته)

اصول و فنون مهارت های بالینی

تکنولوژی اتاق عمل ترمیمی، پلاستیک، پوست و سوختگی و مراقبت های آن

تکنولوژی جراحی در جراحی های اطفال

تکنولوژی اتاق عمل توراکس، قلب و عروق و مراقبت های آن (کارشناسی پیوسته)

تکنولوژی اتاق عمل توراکس، قلب و عروق و مراقبت های آن (کارشناسی ناپیوسته)

تکنولوژی جراحی در جراحی های اعصاب و ارتوپدی

تکنولوژی جراحی در جراحی های پوست، سوختگی و پیوند

تکنولوژی جراحی در جراحی های گوارش و غدد

تکنولوژی جراحی در جراحی های زنان و ارولوژی 

بیهوشی و مراقبت های آن

بهداشت در اتاق عمل

بیوشیمی

فیزیولوژی (۱)

فیزیولوژی (۲)

بهداشت روان در اتاق عمل

مدیریت در اتاق عمل
آشنایی با بیماری های داخلی ( کارشناسی پیوسته )
طرح درس آناتومی ناپیوسته اتاق عمل
آمار اتاق عمل
tarh_dars_hoshbari

 اصول بیهوشی

مراقبت های پس از بیهوشی

روش بیهوشی ۱

روش بیهوشی ۲

روش بیهوشی ۳

روش بیهوشی در جراحی اختصاصی

اصول مراقبت های ویژه

بیوشیمی

داروشناسی اختصاصی

تکنیک های بیهوشی و اداره درد

فوریت های پزشکی ۱

واژه شناسی پزشکی

کمک های اولیه

روش تحقیق

بیهوشی ۲

بیهوشی ۳

    طرح درس آناتومی 

مدیریت در بیهوشی

 

 

tarh_dars_parastari
پرستاری بزرگسالان سالمندان ۲
پرستاری بزرگسالان و سالمندان ۲(استاد پارسایی منش)
فرآیند آموزش به بیمار
پرستاری در بحران، فوریت ها و حوادث غیر مترقبه
پرستاری بزرگسالان سالمندان ۳
پرستاری بزرگسالان سالمندان ۳٫
مدیریت پرستاری
مفاهیم پرستاری
پرستاری مراقبت های ویژه
پرستاری سلامت فرد و خانواده

پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد

پرستاری سلامت جامعه

بیوشیمی

مراقبتهای پرستاری در منزل

داروشناسی پرستاری

بزرگسالان سالمندان ۱

تشریح پرستاری 
آمار پرستاری
پرستاری کودک سالم
پرستاری کودک بیمار
tarh_dars_foriat
تروما ۱
تروما ۲
فوریت های داخلی ۱
فوریت های داخلی ۱٫
فوریت های داخلی ۲
فوریت در گروههای خاص

فوریت در بلایا

فوریت در شرایط خاص

جابجایی حمل بیمار

کارآموزی اصول و فنون

کارآموزی نشانه شناسی و معاینات بالینی

فارماکولوژی

فوریت های پزشکی