برنامه زمانی ارائه خدمات

در دانشکده: طبقه بالای ساختمان اداری

روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۲ بعدازظهر

شماره تلفن : ۵۲۴۴۸۱۰۶-۰۷۱

داخلی : ۲۳۴

در خوابگاه خواهران: چهارشنبه ها ساعت ۸ تا ۱۰ شب