مدیر فرهنگی

سرپرست فرهنگی دانشکده علوم پزشکی گراش

سعید عالمی

سمت: سرپرست مدیریت فرهنگی

مدرک تحصیلی: کارشناس شنوایی سنجی

پست الکترونیک:

تلفن تماس: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۸   داخلی ۲۰۹