مدیر و اعضای مرکز EDC

مسئول مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) دانشکده علوم پزشکی گراش

 

 

روح اله روهنده

سمت : مدیر EDC

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد آمار زیستی

پست الکترونیک :

تلفن تماس : ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۹    داخلی ۲۳۸