مدیر توسعه آموزش مجازی

مدیر توسعه آموزش مجازی دانشکده علوم پزشکی گراش

 

شیوا دهقان خلیلی

سمت : مدیر EDC

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد آموزش پزشکی

پست الکترونیک :

تلفن تماس : ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۹    داخلی ۲۷۹