روؤسای سابق

از سال ۱۳۷۸ الی ۱۳۷۹ (موسس و پایه گذار دانشکده) – جناب آقای دکتر سیدجواد محقق


از مهـرماه ۱۳۷۹ الی مهـرماه ۱۳۸۰ – جناب آقای مهدی محسن زاده


از مهرماه ۱۳۸۰ الی اسفندماه ۱۳۸۰ – جناب آقای دکتر سیدمحمدحسن احمدی


از فروردین ماه ۱۳۸۱ الی شهریورماه ۱۳۸۷ – جناب آقای دکتر میرزاخلیل بهمنی


از شهریورماه ۱۳۸۷ الی مهرماه ۱۳۸۸ – جناب آقای دکتر نقی دارا


از مهرماه ۱۳۸۸ الی شهریورماه ۱۳۸۹ – دکتر احمد عبدالهی


از مهرماه ۱۳۸۹ الی شهریورماه ۱۳۹۲ – جناب آقای دکتر مهدی محسن زاده