واحد توانمندسازی اساتید

معرفی واحد توانمند سازی اساتید

اعضای هیأت علمی، مهمترین سرمایه هر مؤسسه آموزش عالی محسوب می شوند؛ لذا یکی از مهمترین اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، توانمند­سازی و ارتقاء توان علمی اعضاء هیات علمی در زمینه آموزش و پژوهش و آشنایی آنان با فنون تخصصی آموزش، تدریس و ارزشیابی دانشجویان به منظور بهبود کیفیت تدریس ، ارائه خدمات و نیز مشارکت آنها در فعالیت­ های دانش­ پژوهی می­ باشد.

بدین منظور در قدم اول، فرم نیازسنجی از اعضای هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش جهت برگزاری کارگاه های قابل ارائه از سوی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی گراش در اختیار این بزرگواران قرار داده شد تا با استفاده از نظرات گرانبهای اعضای محترم هیأت علمی،جهت برگزاری کارگاه های مفید و دارای اولویت اقدام گردد.

نتایج نظرسنجی

جدول زمانبندی برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه اساتید

لیست کارگاههای توانمند سازی اساتید دانشکده علوم پزشکی گراش از ۲۶ دی ۱۳۹۷ الی ۷ بهمن ۱۳۹۸

http://paramedical.gerums.ac.ir/wp-content/uploads/2020/05/لیست-کارگاههای-برگزار-شده-توانمند-سازی-اساتید-از-۲۶-دی-۱۳۹۷-تا-۷-بهمن-۱۳۹۸-۴-۱٫docx