دفتر توسعه آموزش

مسئول دفتر: سرکار خانم صدیقه یگانه( مدیر گروه پرستاری)

تحصیلات: کارشناسی ارشد آمار زیستی

شماره تماس: داخلی: 

کارشناس دفتر: سرکار خانم مریم رضایی

 

معرفی دفتر:

 

شرح وظابف واحد:

 

آیین نامه ها:

 

فرآیندها:

 

 فرمها: