معرفی و شرح وظایف دفتر استعداد درخشان

سرپرست دفتر استعدادهای درخشان

عباس سلمانی

سمت: سرپرست دفتر استعدادهای درخشان

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد فیزیولوژی

پست الکترونیک: salmani@gerums.ac.ir

تلفن تماس: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۱۴ داخلی ۲۰۵

abbas

اعضای کمیسیون حمایت از استعدادهای درخشان دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گراش

سمت عنوان اعضا
رییس کمیسیون رییس دانشگاه دکتر احمد عبدالهی
نایب رییس کمیسیون معاون آموزشی دانشگاه دکتر مهدی محسن زاده
دبیر کمیسیون مدیر دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه فاطمه حیدری
سایر اعضا مدیر کل آموزش دانشگاه عباس سلمانی
سایر اعضا رئیس EDC روح اله روهنده
سایر اعضا معاون دانشجویی، فرهنگی، تحقیقات و فناوری دانشگاه دکتر مهدی محسن زاده
سایر اعضا سه نفر از اعضای هیأت علمی هاجر حق شناس، فاطمه محسنی، مهدی قوامی زاده
سایر اعضا یک نفر از دانشجویان استعدادهای درخشان المیرا زارعی

شرح وظایف دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه:

— -همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی EDCدانشگاه طبق برنامه تنظیمی

— برنامه ریزی و تعیین اهداف و چشم انداز واحد استعداد درخشان در راستای اهداف EDCو معاونت آموزشی دانشگاه

— شناسایی و هدایت دانشجویان استعداد درخشان و نخبه

— طراحی بانک اطلاعات ویژه دانشجویان استعداد درخشان

— برگزاری نشست با نمایندگان دانشجویان استعداد درخشان برای شناسایی مشکلات و مسائل آموزشی دانشجویان

— اطلاع رسانی در خصوص تسهیلات و امکانات ویژه دانشجویان استعداد درخشان

— تهیه منابع علمی ویژه دانشجویان استعداد درخشان

— برگزاری دوره ها، کارگاه ها و سمینارهای علمی و توانمند سازی ویژه دانشجویان استعداد درخشان شامل کامپیوتر، زبان انگلیسی

— برگزاری دوره ها، کارگاه ها و سمینارهای علمی ویژه دانشجویان استعداد درخشان

— همکاری و تعامل با معاونت پژوهشی در راستای هدایت دانشجویان استعداد درخشان به سمت پژوهش و تربیت دانشجوی پژوهشگر برتر

— همکاری و تعامل با معاونت دانشجویی و فرهنگی در راستای هدایت دانشجویان استعداد درخشان به سمت پرورش دانشجوی نمونه

— همکاری و تعامل با واحد المپیاد دانشجویی در راستای هدایت دانشجویان استعداد درخشان به سمت المپیاد های دانشجویی

— پیگیری تصویب تسهیلات ویژه دانشجویان استعداد درخشان در حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی

— پیگیری و تصویب تسهیلات ویژه دانشجویان استعداد درخشان در معاونت پژوهشی دانشگاه