آیین نامه ها و فرم های دفتر استعداد درخشان

۱- دستورالعمل تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان

۲- آئین نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی

۳- دستورالعمل نحوه تخصیص امتیاز به ابداعات، اختراعات، اکتشافات بر اساس فرم امتیاز

۴- راهنمای ثبت اختراعات در ایران

۵- آئین نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

۶- نامه معاون تحقیقات و فناوری در خصوص طرح نیروی انسانی

۷- آئین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزرات وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی

۸- نامه مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی در خصوص آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر

۹- توضیحات درباره آئین نامه ها و تسهیلات ویژه استعدادهای درخشان

۱۰- آئین نامه اجرایی تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان، نخبگان و استعدادهای برتر در دوره های تخصصی (آئین نامه ۴۰ امتیاز، اجرایی موضوع ۵ نشست ۶۶ شورای آموزش پزشکی و تخصصی) ۰۴/۱۰/۹۵

۱۱- آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۱۲- بند “ک” ماده ۲ آئین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان در دستورالعمل اجرایی نحوه امتیاز دهی به فعالیت های تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر

۱۳- آئین نامه جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه

۱۴- آئین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان

۱۵- استعدادهای درخشان طول دوره تحصیل دانشجویان استعداد درخشان

۱۶- جدول تخصیص امتیاز به واجدین شرایط بند ب-۲-۲ ماده ۲ آئین نامه ” تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر”

۱۷- آئین نامه برگزاری MD-PhD مصوب چهل و دومین جلسه شورای عای برنامه ریزی مورخ ۰۹/۰۳/۸۹

۱۸- برنامه جذب دستیار پژوهش سرباز در مراکز تحقیقات

۱۹- عدم احتساب نمره پایان نامه جهت تعیین ۱۰% دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد متقاضی شرکت در دوره بالاتر ۲۶/۵/۹۵

۲۰- اصلاحیه بند ۸-۲ ماده ۲ آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر ویژه آزمون کارشناسی ارشد (رشته های همنام و غیرهمنام) ۷/۹/۹۵

۲۱- اصلاحیه شرایط معافیت و انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان ۱۱/۱۲/۹۵