شرح وظایف واهداف کمیته برنامه ریزی درسی

 

 

 

برنامه ریزی درسی (Curriculum Planning) عبارت است از سازمان دهی یک سلسله فعالیت های یاددهی- یادگیری به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده ها و ارزشیابی میزان تحقق این تغییرات.

کمیته برنامه ریزی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با هدف ارتقای برنامه ریزی درسی در دانشکده علوم پزشکی گراش تشکیل شده است.

 

 

حوزه های فعالیت کمیته برنامه ریزی دزسی عبارتند از:
  ۱٫هدایت و نظارت بر تهیه Lesson plan  ، Course plan و Logbook توسط گروههای آموزشی
  ۲٫طراحی و تدوین کتابچه های آموزشی
  ۳٫نظارت و در صورت لزوم مشارکت در ایجاد هر گونه تغییر در برنامه های درسی رشته های مختلف
  ۴٫نظارت بر تدوین مقررات و برنامه های درسی رشته های مختلف
  ۵٫ارتقای دانش برنامه ریزی درسی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه
   ۶٫تصویب برنامه های درسی رشته های جدید قبل از ارائه به شورای آموزشی دانشکده
  ۷٫بررسی اصلاحات برنامه های درسی قبل از اجرا