فرم ها و فرآیندهای کمیته برنامه ریزی درسی

 

  1. فرایند صدور گواهی لاگ بوک و طرح دوره و طرح درس
  2. lesson plan – فرم طرح درس
  3. LOG Book
  4. فرم طرح دوره – Course Plan