به تفکیک رشته های کمیته برنامه ریزی درسی

 

 

 

کارشناسی پرستاری
نام درس نام استاد نیمسال لاگ بوک طرح دوره طرح درس
پرستاری در بحران، فوریت ها و حوادث غیر مترقبه اسماعیل پارسایی منش      دریافت فایل       دریافت فایل 
کودک سالم صدیقه یگانه ۹۹۲      دریافت فایل       دریافت فایل
پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد مرضیه کارگر جهرمی ۹۹۲      دریافت فایل        دریافت فایل
پرستاری سلامت جامعه مرضیه کارگر جهرمی ۹۹۲         دریافت فایل        دریافت فایل 
پرستاری سلامت فرد و خانوداه مرضیه کارگر جهرمی ۹۹۲         دریافت فایل        دریافت فایل
کارآموزی سلامت فرد،خانواده و جامعه مرضیه کارگر جهرمی ۹۹۲     دریافت فایل      
سالمندان ۲  صدیقه یگانه ۹۹۲         دریافت فایل        دریافت فایل 
کودکان  صدیقه یگانه ۹۹۲      دریافت فایل    
نوزادان  صدیقه یگانه ۹۹۲      دریافت فایل    
مفاهیم پرستاری اسماعیل پارسایی منش ۹۹۲          دریافت فایل          دریافت فایل
مدیریت پرستاری اسماعیل پارسایی منش ۹۹۲          دریافت فایل          دریافت فایل
 آنکولوژی بزرگسالان فاطمه زاهدی ۹۹۲       دریافت فایل    
کارآموزی بیماریهای شایع بخش اورژانس حسن ارجمند ۹۹۲       دریافت فایل    
کارآموزی بخش دیالیز فاطمه زاهدی ۹۹۲       دریافت فایل    

 

 

کارشناسی اتاق عمل
نام درس نام استاد نیمسال لاگ بوک طرح دوره طرح درس
تکنولوژی اتاق عمل اعصاب و مراقبت های آن سجاد پوریوسف    ۹۹۲         دریافت فایل             دریافت فایل

 

 

کارشناسی علوم آزمایشگاهی
نام درس نام استاد نیمسال لاگ بوک طرح دوره طرح درس
فوریت های پزشکی اسماعیل پارسایی منش ۹۹۲           دریافت فایل          دریافت فایل
         

 

کارشناسی اتاق هوشبری
نام درس نام استاد نیمسال لاگ بوک طرح دوره طرح درس
فوریت های پزشکی اسماعیل پارسایی منش    ۹۹۲            دریافت فایل         دریافت فایل

 

کاردانی فوریتهای پزشکی
نام درس نام استاد نیمسال لاگ بوک طرح دوره طرح درس