به تفکیک رشته های کمیته برنامه ریزی درسی

 

 

 

کارشناسی پرستاری
نام درس نام استاد نیمسال لاگ بوک طرح دوره طرح درس
پرستاری در بحران، فوریت ها و حوادث غیر مترقبه اسماعیل پارسایی منش      دریافت فایل       دریافت فایل 
کودک سالم صدیقه یگانه ۹۹۲      دریافت فایل       دریافت فایل
پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد مرضیه کارگر جهرمی ۹۹۲      دریافت فایل        دریافت فایل
پرستاری سلامت جامعه مرضیه کارگر جهرمی ۹۹۲         دریافت فایل        دریافت فایل 
پرستاری سلامت فرد و خانوداه مرضیه کارگر جهرمی ۹۹۲         دریافت فایل        دریافت فایل
کارآموزی سلامت فرد،خانواده و جامعه مرضیه کارگر جهرمی ۹۹۲     دریافت فایل      
سالمندان ۲  صدیقه یگانه ۹۹۲         دریافت فایل        دریافت فایل 
کودکان  صدیقه یگانه ۹۹۲      دریافت فایل    
نوزادان  صدیقه یگانه ۹۹۲      دریافت فایل    
مفاهیم پرستاری اسماعیل پارسایی منش ۹۹۲          دریافت فایل          دریافت فایل
مدیریت پرستاری اسماعیل پارسایی منش ۹۹۲          دریافت فایل          دریافت فایل
 آنکولوژی بزرگسالان فاطمه زاهدی ۹۹۲       دریافت فایل    
کارآموزی بیماریهای شایع بخش اورژانس حسن ارجمند ۹۹۲       دریافت فایل    
کارآموزی بخش دیالیز فاطمه زاهدی ۹۹۲       دریافت فایل    
کارآموزی بخش آنکولوژی بزرگسالان فاطمه زاهدی ۹۹۲ دریافت فایل    
کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان ۱ علی اصغر رحمانیان ۱۴۰۰۱ دریافت فایل    
کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان ۲ علی اصغر رحمانیان ۱۴۰۰۱ دریافت فایل    
کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان ۳ علی اصغر رحمانیان ۱۴۰۰۱ دریافت فایل    
کارآموزی اصول و فنون مرضیه کارگر جهرمی-افسانه روستا ۱۴۰۰۱ دریافت فایل    
کارآموزی داروشناسی بالینی فاطمه حیدری-افسانه روستا ۱۴۰۰۱ دریافت فایل    
آزمایشگاه بیوشیمی مهدی قوامی زاده ۱۴۰۰۱                       دریافت فایل               دریافت‌فایل
بیوشیمی مهدی قوامی زاده ۱۴۰۰۱               دریافت‌فایل               دریافت‌فایل
اصول مهارت‌های پرستاری صدیقه یگانه ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
پرستاری کودک بیمار صدیقه یگانه ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
پرستاری بهداشت مادر و نوزاد صدیقه یگانه ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
اصول مهارت‌های پرستاری امیر منصوری ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
بهداشت روان ۱ امیر منصوری ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
تشریح حکیمه اکبری ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
فرآیند آموزش به بیمار فاطمه حیدری ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
پرستاری در منزل اسماعیل پارسایی منش ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل  
بررسی وضعیت بیمار اسماعیل پارسایی منش ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل  
پرستاری بزرگسالان و سالمندان ۱ اسماعیل پارسایی منش ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل  
پرستاری بزرگسالان و سالمندان ۳ اسماعیل پارسایی منش ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل  
اختلالات مربوط به سیستم تنفسی (فوقانی و تحتانی) فاطمه زاهدی ۱۴۰۰۲ دریافت فایل دریافت فایل
ایمنی شناسی پزشکی محمد جعفری ۱۴۰۰۲ دریافت فایل دریافت فایل
زبان تخصصی فاطمه حیدری ۱۴۰۰۱ دریافت فایل دریافت فایل
پرستاری بزرگسالان و سالمندان ۲ صدیقه یگانه ۱۴۰۰۲ دریافت فایل دریافت فایل
پرستاری کودک سالم صدیقه یگانه ۱۴۰۰۲ دریافت فایل دریافت فایل
اختلالات بهداشت مادر و نوازد صدیقه یگانه ۱۴۰۰۲ دریافت فایل دریافت فایل

                                                   

کارشناسی اتاق عمل
نام درس کارشناسی پیوسته/ناپیوسته نام استاد نیمسال لاگ بوک طرح دوره طرح درس
تکنولوژی اتاق عمل اعصاب و مراقبت های آن سجاد پوریوسف    ۹۹۲         دریافت فایل             دریافت فایل
اصول استریلیزاسیون سجاد پوریوسف ۱۴۰۰۱ دریافت فایل دریافت فایل
فوریت پزشکی سجاد پوریوسف ۱۴۰۰۱ دریافت فایل دریافت فایل
بیوشیمی پیوسته مهدی قوامی زاده ۱۴۰۰۱      دریافت‌فایل       دریافت‌فایل
اصول و فنون مهارت‌های بالینی پیوسته صدیقه یگانه ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
اصول استریلیزاسیون و ضدعفونی پیوسته امیر منصوری ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
فوریت‌های پزشکی پیوسته امیر منصوری ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
باکتریولوژی و انگل شناسی پیوسته زینب کریمی ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
تکنولوژی جراحی ارتوپدی پیوسته رضا توکل ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
تکنولوژی جراحی اطفال پیوسته رضا توکل ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌‌فایل
تکنولوژی جراحی چشم پیوسته ساحل علوی ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
تکنولوژی جراحی زنان پیوسته ساحل علوی ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
فیزیولوژی ۱ پیوسته عباس سلمانی ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
تشریح پیشرفته ناپیوسته حکیمه اکبری ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
تشریح ۱ پیوسته حکیمه اکبری ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
آسیب و بافت شناسی پیوسته حکیمه اکبری ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
اصول مراقبت در اتاق عمل پیوسته فاطمه حیدری ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
فوریت‌ها ناپیوسته اسماعیل پارسایی منش ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل  
بیماری‌های داخلی پیوسته اسماعیل پارسایی منش ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل  
بیماری‌های داخلی پیوسته سجاد پوریوسف ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل  
کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب سجاد پوریوسف- مرضیه اسدی لاری ۱۴۰۰۱ دریافت فایل    
کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد سیار سجاد پوریوسف- مرضیه اسدی لاری ۱۴۰۰۱ دریافت فایل    
کارآموزی تکنیک اتاق عمل ۱ سجاد پوریوسف- مرضیه اسدی لاری ۱۴۰۰۱ دریافت فایل    
کارآموزی تکنیک اتاق عمل ۲ سجاد پوریوسف- مرضیه اسدی لاری ۱۴۰۰۱ دریافت فایل    
کارآموزی در اتاق عمل اورژانس سجاد پوریوسف- مرضیه اسدی لاری ۱۴۰۰۱ دریافت فایل    
کارآموزی رفتار اتاق عمل سجاد پوریوسف- مرضیه اسدی لاری ۱۴۰۰۱ دریافت فایل    
کارآموزی مدیریت در اتاق عمل سجاد پوریوسف- مرضیه اسدی لاری ۱۴۰۰۱ دریافت فایل    
کارآموزی مراقبت در اتاق بهبودی سجاد پوریوسف- مرضیه اسدی لاری ۱۴۰۰۱  دریافت فایل    
آناتومی ۲ پیوسته حکیمه اکبری ۱۴۰۰۲ دریافت فایل دریافت فایل
ایمنی شناسی پزشکی پیوسته محمد جعفری ۱۴۰۰۲ دریافت فایل دریافت فایل
ایمنی شناسی پزشکی ناپیوسته محمد جعفری ۱۴۰۰۲ دریافت فایل دریافت فایل
اصطلاحات پزشکی پیوسته صدیقه یگانه ۱۴۰۰۲ دریافت فایل دریافت فایل
تکنولوژی اتاق عمل اعصاب و مراقبت های آن پیوسته سجاد پوریوسف ۱۴۰۰۲ دریافت فایل دریافت فایل

 

 

کارشناسی علوم آزمایشگاهی
نام درس کارشناسی پیوسته/ناپیوسته نام استاد نیمسال لاگ بوک طرح دوره طرح درس
ویروس شناسی پزشکی ناپیوسته مهدی برازش ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
ویروس شناسی پزشکی پیوسته مهدی برازش ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
باکتری شناسی عمومی پیوسته مهدی برازش ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی ناپیوسته مهدی برازش ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی پیوسته مهدی برازش ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
تکنیک‌های آسیب شناسی ناپیوسته حکیمه اکبری ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
آناتومی پیوسته حکیمه اکبری ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه ناپیوسته احمد جبرالدینی ۱۴۰۰۱   دریافت‌فایل دریافت‌فایل
تک یاخته شناسی و حشره شناسی (انگل شناسی ۲) پیوسته الهام رضایی ۱۴۰۰۱   دریافت‌فایل دریافت‌فایل
انگل شناسی ۱ (کرم ها) پیوسته الهام رضایی ۱۴۰۰۱   دریافت‌فایل  
آشنایی با بیماری های داخلی پیوسته اسماعیل پارسایی منش ۱۴۰۰۱   دریافت‌فایل
بافت شناسی تئوری پیوسته حکیمه اکبری ۱۴۰۰۲   دریافت فایل دریافت فایل
بافت شناسی عملی پیوسته حکیمه اکبری ۱۴۰۰۲   دریافت فایل دریافت فایل
آسیب شناسی پیوسته حکیمه اکبری ۱۴۰۰۲   دریافت فایل دریافت فایل
آسیب شناسی علمی پیوسته حکیمه اکبری ۱۴۰۰۲   دریافت فایل دریافت فایل
ایمنی شناسی پزشکی ۲ ناپیوسته محمد جعفری ۱۴۰۰۲    دریافت فایل دریافت فایل 
آزمایشگاه ایمونولوژی ۲ ناپیوسته محمد جعفری ۱۴۰۰۲   دریافت فایل  
زبان تخصصی برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی پیوسته مهدی برازش ۱۴۰۰۲   دریافت فایل دریافت فایل
زبان تخصصی و ترمینولوژی برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی ناپیوسته مهدی برازش ۱۴۰۰۲   دریافت فایل دریافت فایل
آزمایشگاه قارچ شناسی پزشکی پیوسته احمد جبرالدینی ۱۴۰۰۲   دریافت فایل دریافت فایل
آزمایشگاه قارچ شناسی پزشکی ۲ ناپیوسته احمد جبرالدینی ۱۴۰۰۲   دریافت فایل دریافت فایل
قارچ شناسی پزشکی پیوسته احمد جبرالدینی ۱۴۰۰۲   دریافت فایل دریافت فایل
قارچ شناسی پزشکی ۲ ناپیوسته احمد جبرالدینی ۱۴۰۰۲   دریافت فایل دریافت فایل

 

 

 

کارشناسی هوشبری
نام درس کارشناسی پیوسته/ناپیوسته نام استاد نیمسال لاگ بوک طرح دوره طرح درس
فوریت های پزشکی اسماعیل پارسایی منش    ۹۹۲            دریافت فایل         دریافت فایل
بیوشیمی پیوسته مهدی قوامی زاده ۱۴۰۰۱        دریافت‌فایل       دریافت‌فایل
مهارت‌های رستاری و کار در اتاق عمل پیوسته امیر منصوری ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
روش بیهوشی ۲ پیوسته مجید دژبخت ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
روش بیهوشی ۴ پیوسته مجید دژبخت ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
فوریت پزشکی ۲ پیوسته مجید دژبخت ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
فیزیک پزشکی پیوسته عظیمه زارع ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
میکروب شناسی پیوسته زینب کریمی ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
مهارت‌های پرستاری و کار در اتاق عمل پیوسته امیر منصوری ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
آناتومی ۱ پیوسته حکیمه اکبری ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
آناتومی ناپیوسته حکیمه اکبری ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
نشانه شناسی و معاینات بالینی پیوسته اسماعیل پارسایی منش ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل  
آناتومی ۲ پیوسته حکیمه اکبری ۱۴۰۰۲ دریافت فایل دریافت فایل
زبان تخصصی برای هوشبری پیوسته مهدی برازش ۱۴۰۰۲ دریافت فایل دریافت فایل
کارآموزی پرستاری پیوسته مجید دژبخت ۱۴۰۰۲ دریافت فایل
کارموزی ۱ پیوسته مجید دژبخت ۱۴۰۰۱ دریافت فایل
کارآموزی ۲ پیوسته مجید دژبخت ۱۴۰۰۲ دریافت فایل
کارآموزی ۳ پیوسته مجید دژبخت ۱۴۰۰۱ دریافت فایل
کارآموزی ۴ پیوسته مجید دژبخت ۱۴۰۰۲ دریافت فایل
کارآموزی در عرصه ۱ پیوسته مجید دژبخت ۱۴۰۰۱ دریافت فایل
کارآموزی در عرصه ۲ پیوسته مجید دژبخت ۱۴۰۰۲ دریافت فایل

 

کاردانی فوریتهای پزشکی
نام درس نام استاد نیمسال لاگ بوک طرح دوره طرح درس
بهداشت عمومی صدیقه یگانه ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
تروما یک امیر منصوری ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
جابه جایی و حمل بیمار امیر منصری ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
آشنایی با سازمان‌های امدادی امیر منصوری ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
احیای قلبی ریوی پایه فاطمه حیدری ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل دریافت‌فایل
نشانه شناسی اسماعیل پارسایی منش ۱۴۰۰۱ دریافت‌فایل
کلیات داروشناسی اسماعیل پارسایی منش ۱۴۰۰۱   دریافت‌فایل  
تشریح حکیمه اکبری ۱۴۰۰۲   دریافت فایل دریافت فایل
اصول و فنون مراقبت ها صدیقه یگانه ۱۴۰۰۲   دریافت فایل دریافت فایل