کارگاههای برگزار شده توسط کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکی گراش

مدت زمان برگزاری مدرس تاریخ برگزاری عنوان کارگاه ردیف
۳ ساعت استاد امیر منصوری ۲۳/۰۸/۱۳۹۸ معرفی رشته های کارشناسی ارشد ۱
۳ساعت استاد مسعود خواجه زاده ۱۹/۰۹/۱۳۹۸ و کالیبراسیونCBC                تفسیر بالینی وکلینیکال ۲
۶ ساعت استاد امیر منصوری ۲۷/۰۹/۱۳۹۸

و

۲۸/۰۹/۱۳۹۸

آناتومی شریان و ورید ۱ ۳
۲ساعت استاد مجید دژبخت ۲۸/۰۹/۱۳۹۸ احیا قلبی و ریوی ۴
۲ساعت استاد مجید دژبخت ۲۷/۰۹/۱۳۹۸ وضعیت دهی حین جراحی ۵
۲ساعت استاد صدیقه یگانه ۰۴/۱۰/۱۳۹۸ ایده های نوآورانه دانشجویی ۶
۱ساعت استاد صدیقه یگانه ۵/۱۰/۱۳۹۹ وبینارآشنایی با نحوه نگارش و ثبت ایده در جشنواره ایده های نوآورانه ۷
۶ساعت استاد فوزیه فرجی ۳۰/۱۱/۱۳۹۹ آناتومی شریان و ورید۲ ۸
۲ساعت استاد مهدی قوامی زاده ۱۲/۱۱/۱۳۹۹ وبینار آنالیز ادراری ۹
۲ساعت دکتر احمد فاطمی ۰۳/۰۳/۱۴۰۰               CBC وبینار تفسیر آزمایش ۱۰